Algemene Gebruiksvoorwaarden

Home / Algemene Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1: Doel

Deze “algemene gebruiksvoorwaarden” (hierna “AGV”) zijn bedoeld voor de juridische omkadering van de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de diensten via de website www.workinjoy.be (hierna “de Website”) en onze mobiele toepassing (hierna “de App”) en hun gebruik door “de Gebruiker”.

De toegang tot en het gebruik van de Website en de App zijn onderworpen aan de aanvaarding en de naleving van deze AGV door de Gebruiker, ongeacht het doel van zijn bezoek. Door de Website of onze App te bezoeken en/of te gebruiken, wordt de Gebruiker verondersteld deze AGV gelezen te hebben, ze volledig begrepen te hebben en er alle bepalingen volledig van te aanvaarden, zonder beperking noch voorbehoud.

 • In geval van niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden vermeld in deze overeenkomst, dient de Gebruiker af te zien van de toegang tot de diensten aangeboden door de Website en de App.
 • Sogeos behoudt zich het recht voor om, eenzijdig en op gelijk welk moment, de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Om geïnformeerd te worden over eventuele wijzigingen, wordt de Gebruiker, voor elk gebruik van de Website en de App, verwezen naar de laatste versie van de AGV, die steeds toegankelijk is via de Website of via de App. Het gebruik van de Website en de App wordt onderworpen aan de AGV die van toepassing zijn op het ogenblik van het gebruik.

Indien één van de bepalingen van deze AGV nietig zou zijn door een wijziging van de wetgeving of de reglementering, of nietig verklaard zou zijn door een definitieve rechterlijke beslissing, kan dit geenszins de geldigheid en de inachtneming van de andere bepalingen van de AGV treffen.

Sogeos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid. De Internetgebruiker erkent uitdrukkelijk dat de vermelde onderbrekingen, opschortingen of beperkingen op gelijk welk ogenblik kunnen optreden, zonder dat hij vooraf werd gewaarschuwd, en dat ze geen recht geven op enige verplichting of vergoeding in zijn voordeel.

 

ARTIKEL 2: Wettelijke vermeldingen

De website workinjoy.be en de App WorkInJoy worden uitgegeven door de vennootschap Sogeos BVBA met maatschappelijke zetel te Rue de Wanzoul 62 4520 Vinalmont, België, en btw-nummer BE0832 854 569.

De zaakvoerder is mevrouw Sophie Geilenkirchen.

Onze Website en onze App worden gehost in Europa.

 

ARTIKEL 3: Definities

Deze bepaling is bedoeld om de verschillende wezenlijke termen van de overeenkomst te definiëren:

 • Gebruiker: deze term duidt op elke persoon die de Website, één van de diensten aangeboden door de Website of de App gebruikt.
 • Gebruikersgegevens: dit zijn de gegevens die de Gebruiker overmaakt aan de Website of de App

 

ARTIKEL 4: Toegang tot de diensten

Om ons vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen, klik hier.

De Website verleent de Gebruiker een gratis toegang tot de volgende diensten:

 • informatieve artikels;
 • voorstelling van de vennootschap WorkInJoy;
 • contactopname met de vennootschap WorkInJoy.

De Website is gratis toegankelijk voor alle internetgebruikers, natuurlijke of rechtspersonen die de Website openen, bezoeken en/of gebruiken, ongeacht het gebruikte netwerk of middel (hierna “de Gebruiker”). Alle kosten verbonden met de toegang tot de Website en de inhoud ervan, alsook het gebruik ervan, komen uitsluitend ten laste van de Internetgebruiker, ongeacht of het gaat om kosten voor hardware, software of internettoegang.

De App wordt ter beschikking gesteld van de Gebruikers bepaald door de klantvennootschap van Sogeos. Om toegang te krijgen tot de App moet de Gebruiker vooraf een persoonlijke account aanmaken. Hij moet hiertoe het inschrijvingsformulier invullen met de verplichte informatie voor de registratie van de inschrijving, meer bepaald een geldig e-mailadres; hij moet een wachtwoord kiezen en vervolgens zijn inschrijving bevestigen.

Indien hij zijn wachtwoord vergeet, beschikt de Gebruiker over een functie om het opnieuw in te stellen in de App.

Elke Gebruiker kan slechts één enkele account in de App aanmaken.  Sogeos behoudt zich het recht voor om al dan niet toegang te verlenen tot de toepassing. Indien Sogeos de account van een Gebruiker deactiveert, kan deze laatste er geen andere aanmaken zonder de toestemming van Sogeos.

De Gebruiker van de App krijgt gratis toegang tot de volgende diensten:

 • boeking van een relaxatiemoment en toegang tot muzikale begeleiding
 • boeking van een workshop
 • toegang tot welzijnsadvies en nieuws van WorkInJoy
 • toegang tot zijn gebruiksgeschiedenis
 • contactopname met de vennootschap WorkInJoy.

Door de App te gebruiken aanvaardt de Gebruiker dat zijn boekingsgegevens verzameld en gebruikt worden om een verslag op te stellen met anonieme gebruiksstatistieken van de ruimte WorkInJoy, dat bestemd is voor de onderneming die eigenaar is van de ruimte. Een lijst van de Gebruikers van de ruimte WorkInJoy kan overgemaakt worden aan de betreffende onderneming, op haar verzoek, maar deze lijst bevat geen links tussen de Gebruikers en hun gebruiksgegevens.

De Gebruiker kan ook aanvaarden om e-mails te ontvangen met marketinginhoud, berichten over de levenscyclus van de gebruiker en berichten van technische aard of met betrekking tot de kwaliteit van de diensten van de Website of de App. De Gebruiker kan zich eenvoudig voor deze e-mails uitschrijven door de opt-outinstructies in deze e-mails te volgen.

Sogeos stelt alle ter beschikking gestelde middelen in het werk om een kwaliteitsvolle toegang tot de diensten van de Website en de App te garanderen. Aangezien het een middelenverplichting betreft, verbindt Sogeos zich er niet toe om dit resultaat te bereiken.

Sogeos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen als gevolg van overmacht, die een slechte werking van het netwerk of de server tot gevolg hebben.

De toegang tot de diensten van de Website of de App kan, op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, onderbroken, opgeschort of gewijzigd worden voor instandhouding of een andere reden. De Gebruiker verplicht zich ertoe om geen vergoeding te eisen voor een onderbreking, opschorting of wijziging van deze overeenkomst.

We herinneren eraan dat het zich frauduleus toegang verschaffen of aanwezig zijn in een informaticasysteem, het belemmeren of ontregelen van de werking van een dergelijk systeem of het frauduleus invoeren of wijzigen van de gegevens in een informaticasysteem strafbare feiten zijn.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om met Sogeos contact op te nemen via het volgende e-mailadres info@workinjoy.be

 

ARTIKEL 5: Klachten en uitschrijving

5.1. Klachten

De Gebruiker kan zijn klachten versturen naar het volgende e-mailadres: info@workinjoy.be

5.2. Uitschrijving door de Gebruiker

Om zich uit te schrijven, moet de Gebruiker zijn aanvraag mailen naar info@workinjoy.be . De uitschrijving wordt van kracht aan het einde van de lopende maand.

5.3. Uitschrijving door Sogeos

Sogeos behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving noch verhaal bij de Rechtbanken, een Gebruiker het gebruik van haar diensten te ontzeggen na fraude of niet-nakoming van een verplichting die voortvloeit uit deze Voorwaarden en het huishoudelijke reglement van de ruimte WorkInJoy.

ARTIKEL 6: Waarborgen

Door een account in de App aan te maken, certificeert, garandeert en belooft de Gebruiker dat:

 • de verstrekte informatie persoonlijk en correct is en dat hij niet de persoonlijke informatie van iemand anders gebruikt zonder diens toestemming,
 • zijn persoonlijke informatie indien nodig bijgewerkt wordt.

 

ARTIKEL 7: Intellectuele eigendom

De volledige Website en App zijn onderworpen aan de internationale wetgeving inzake het auteursrecht, het merkenrecht en, meer algemeen, de intellectuele eigendom, voor wat betreft alle elementen van de inhoud (teksten, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, grafieken, foto’s en geluidstapes, metabanners, broncodes, …) en voor wat betreft de vorm (keuze, plan, terbeschikkingstelling van de informatie, middelen voor toegang tot de gegevens, organisatie van de gegevens, …). Deze inhoud, die op de pagina’s van de Website en van de App staat, is de exclusieve eigendom van Sogeos.

De benaming WorkInJoy is een handelsmerk van Sogeos BVBA. Elke volledige of gedeeltelijke weergave en/of reproductie en/of gebruik van dit merk, ongeacht de aard ervan, is ten strengste verboden.

Elke integrale of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens, HTML-tags en elk ander bestanddeel van de Website of de App, door gelijk welk procedé of drager dan ook, is verboden en vormt, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever, een vervalsing bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Het gebruik van de Website of de App verleent de Internetgebruiker geenszins een eigendomsrecht noch een intellectueel eigendomsrecht op de Website en/of de inhoud en de elementen op de Website of de App, met uitzondering van een gratis en niet-exclusief persoonlijk toegangsrecht dat uitsluitend beperkt is tot de raadpleging van de Website en de App en hun inhoud en elementen. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van het merk of zijn logo’s, verwezenlijkt met elementen van de Website of de App, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Sogeos, is dus verboden, in overeenstemming met de wet inzake intellectuele eigendom. Op dezelfde manier maakt elk gebruik van de inhoud van de Website of de App voor illegale doeleinden het voorwerp uit van rechtsvervolging ten aanzien van de overtreders.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding of herverspreiding van de inhoud van de Website of de App, op gelijk welke drager of via gelijk welk procedé dan ook, alsook elke verkoop, wederverkoop, overdracht of terbeschikkingstelling aan derden, op gelijk welke manier dan ook, zijn verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing waarvoor de vervalser burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

 

ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van de informatie verspreid via de Website en de App worden geacht betrouwbaar te zijn. Sogeos behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te waarborgen. De informatie wordt zuiver ter informatie verstrekt. Zo is de Gebruiker alleen volledig aansprakelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze Website en de App.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker, dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade berokkent, moet het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding ten gunste van de Website of de App.

De Website of de App geeft geen optimale garantie inzake de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de doorgegeven gegevens. Sogeos verbindt zich er evenwel toe om alle noodzakelijke middelen in het werk te stellen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

Sogeos kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht noch voor een onverwacht en onoverkomelijk feit begaan door een derde.

 

ARTIKEL 9: Hypertekstlinks

De Website en de App kunnen hypertekstlinks naar andere website uitgebaat door derden bevatten. Deze links worden louter ter informatie verstrekt, ze worden niet geregeld door dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bijgevolg verzoekt Sogeos u om de regels inzake de persoonsgegevens te raadplegen die van toepassing zijn op deze websites. Sogeos oefent geen controle uit over de inhoud van deze derde websites en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wat betreft de toegang, de raadpleging van de inhoud, reclame, producten, diensten of alle andere informatie of gegevens die op of via deze websites beschikbaar zijn, noch voor wat betreft het gebruik van deze websites. U bent bijgevolg volledig verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. Sogeos kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor bewezen of beweerde schade of verliezen die het gevolg zouden zijn van of verband zouden houden met het gebruik van of het feit van vertrouwen gesteld te hebben in de inhoud, goederen of diensten beschikbaar op deze websites.

U mag geen hypertekstlink naar de Website aanmaken. De plaatsing van hypertekstlinks van een derde website naar de Website vereist het voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord van Sogeos, aangevraagd via e-mail op het volgende adres: info@workinjoy.be.

 

ARTIKEL 10: SOCIALE NETWERKEN

De Website maakt gebruik van plug-ins van de volgende sociale netwerken:

 • Facebook®, uitgebaat door de vennootschap Facebook Inc., met maatschappelijke zetel te 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (“Facebook”);
 • LinkedIn®, uitgebaat door de vennootschap LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland
 • Youtube®, uitgebaat door de vennootschap Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, California, United States

Wanneer u van deze plug-ins gebruik maakt, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt door uw browser onmiddellijk overgemaakt aan het sociale netwerk en op de servers ervan geregistreerd. Door de integratie van de plug-in wordt het sociale netwerk erover geïnformeerd dat u onze Website geraadpleegd hebt. Zo kan het uw zoektocht op de Website koppelen aan uw gebruikersaccount van het sociale netwerk. Indien u niet wenst dat het sociale netwerk via de Website gegevens over uw persoon verzamelt en ze aan uw gebruikersaccount koppelt, dient u zich van het sociale netwerk af te melden voor u de Website bezoekt. Indien u geen lid bent van het sociale netwerk is het evenwel mogelijk dat het toch persoonsgegevens over u verzamelt en registreert, en meer bepaald uw IP-adres.

Sogeos heeft geen enkele controle over de precieze inhoud van de op die manier verzamelde gegevens. De plug-ins worden uitsluitend gebruikt door respectievelijk Facebook, LinkedIn en Youtube, en geregeld door de algemene gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken.

Facebook® is een handelsmerk en behoort exclusief toe aan de vennootschap Facebook Inc.

Linkedin® is een handelsmerk en behoort exclusief toe aan de vennootschap Linkedin Corporation.

Youtube® is een handelsmerk en behoort exclusief toe aan de vennootschap Youtube LLC.

 

ARTIKEL 11: Evolutie van de overeenkomst

De Website en de App behouden zich op elk ogenblik het recht voor om de bepalingen vermeld in deze overeenkomst te wijzigen.

 

ARTIKEL 12: Duur

Deze overeenkomst is een overeenkomst van onbepaalde duur. De overeenkomst is van kracht ten aanzien van de Gebruiker vanaf het gebruik van de dienst.

 

ARTIKEL 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AGV worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht.

 

ARTIKEL 14: Contactgegevens

Voor inlichtingen en meldingen van ongeoorloofde inhoud of activiteiten kan de Gebruiker contact opnemen met Sogeos via het volgende e-mailadres: info@workinjoy.be, of per post op het volgende adres: Sogeos, Rue de Wanzoul 62, B-4520 Vinalmont, België.

Om ons vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen, klik hier.